سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پری سعیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری و عضو باشگاه پژوهشگران جو
محبوبه کیانی هرچگانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیع
سید حمید رضا صادقی – دانشیار و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی دقت منحنی سنجه ماهانه معلق ب هعنوان یکی از رو شهای معمول در تخمین رسوب معلق در حوزه زایند هرود ایستگاه پل زما نخان انجام شد. داد ههای دبی و رسوب معلق مورد نیاز در این تحقیق طی یک دوره ۲۰ ساله ۱۳۶۷- ۱۳۸۷ تهیه و انواع روابط رگرسیونی برای تعیین منحنی سنجه مناسب به داد ههای دبی و رسوب معلق برازش داده شد. در نهایت مد لهای سنجه برتر با در نظر گرفتن معیارهای انتخاب مدل بهینه برگزیده شدند. نتایج حاصل نشان دهنده کارآیی و عم لکرد موثر منحنی سنجه در برآورد مقدار رسوب معلق و ه مچنین توانایی بالای مدل توانی با حداکثر و حداقل مقدار ضریب همبستگی ۰/۹۴ و ۰/۵۹ برای ما ههای اردیبهشت و آذر و حداکثر و حداقل مقدار ضریب کارایی برابر ۰/۹۹ و ۰/۵۸ ب هترتیب برای اردیبهشت و بهمن ماه در تبیین ارتباط بین دو متغیر در حوزه آبخیز مورد مطالعه بوده است.