سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ا
احمد نوحه گر – دانشیار، گروه آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
آقامحمد علیجانی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
ایوب کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ا

چکیده:

عملکرد هر پروژه آبی بستگی به پیش بینی وقایع هیدرولوژیکی در آینده دارد. در هیدرولوژی استفاده از مدلهای فیزیکی برای پیش بینی وقایع آینده مقدور نمی باشد وکمتر از آن استقبا شده اسد و غالبا از مدلهای مجرد که سیستم را بر اساس مفاهیم ریاضی تشریح می کند استفاده می شود. یکی از روش های متداو در برآورد دبی ها با دوره بازگش های مختلف، استفاده از توزیع های آماری اس . در این تحقیق جهت بدست آوردن مناسب ترین توزیع های آماری در برآورد سری دبی ها با دوره بازگش مختلف، دبی های حداکثر لحظه ای و متوسط سالانه از رودخانه میناب ایستگاه برنطین استان هرمزگان، درطی یک دوره آماری ۰۳ ساله جمع آوری گردید و پس از آزمونهای همگنی و کفای آماری، با استفاده از آزمون گرافیکی نرم افدزار Smada و محاسبه مجموع مربعا ت باقی مانده ) R.S.S. ،)ارزیابی ومورد مقایسه قرار گرفت .