سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد شیرین – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور ارزیابی آزمون های مختلف جوانه زنی و قدرت رویش بذر ۱ در پیش بینی درصد سبز شدن گیاهچه ذرت در شرایط آزمایشگاه، ۱۱ توده بذری ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ با قوه نامیه و قدرت های رویش مختلف از (منطقه ساری و مغان) جمع آوری گردیده و آزمون های جوانه زنی در مورد آنها مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۱ تیمار (هر توده بذری یک تیمار) که توده های S و P ،O ،D ،C ،B ،A) از ساری) و توده های T ،L ،M ،K از مغان) در چهار تکرار (هر تکرار شامل ۵۰ عدد بذر) انجام شد. آزمون های مورد استفاده در این طرح شامل: آزمون جوانه زنی استاندارد، آزمون طول گیاهچه، آزمون تنش مرکب، آزمون فرسودگی کنترل شده و آزمون پیری تسریع شده بود. نتایج حاصله نشان داد که در مورد تمامی صفات اندازه گیری شده در آزمون جوانه زنی استاندارد و همچنین آزمون های قدرت رویشی بذر، بین توده های بذری مورد آزمایش تفاوت معنی داری وجود داشت و توده P جمع آوری شده از منطقه ساری) در آزمون جوانه زنی استاندارد و شاخص های مربوط به آن اختلاف معنی داری در مقایسه با سایر توده ها داشت