سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن لشنی – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود نیتروژن بر عملکرد ذرت دانه ای ( Zea Mays L) رقم Sc704، آزمایشی در نیمه اول سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان واقع در بدر آباد با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمارهای تغذیه ای شامل کودبیولوژیک(تلقیح ذرت با ازتوباکتر)، کود تلفیقی (۱۵ تن کود مرغی با ۴۵ کیلو گرم نیتروژن بصورت کود اوره) ، کشت متعارف ذرت ( شاهد ) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که کود تلفیقی با تاثیر مثبت بر تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه باعث افزایش عملکرد دانه گردید در تیمار کود بیولوژیک عملکرد ذرت کاهش یافت.