سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه اصلاح بذر و نهال، کرج
سعید سیف زاده – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایرا

چکیده:

به منظور بررسی اثر منابع مختلف آلی و شیمیایی تأمین نیتروژن بر عملکرد رویشی گیاه دارویی مرزه در تاریخ های مختلف کاشت، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در بهار و تابستان سال ۱۹ در قزوین اجراشد. منابع تأمین نیتروژن در چهار سطح ) M1 %911 کود دامی، : M2 %66 کود دامی + ۳۳ % کود اوره، : M3 %66 کود اوره + ۳۳ کود اوره و M4 %911 کود اوره( و تاریخ کاشت در ۳ سطح ) : D1 91/2/15 و D2:91/2/25,D3:91/3/4 درنظر گرفته شدندنتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با تأخیر در کاشت، عملکرد دانه کاهش یافت. این کاهش عملکرد دانه در تاریخ کاشت آخر بسیار محسوس بود. بیشترینعملکرد دانه از تاریخ کاشت اول ۹۱/۲/۱۵ با میانگین ۶۵/۰۴ گرم در متر مربع بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد که تاریخ کاشت دوم در یک گروه آماری مشترک قرار گرفت و تاریخ کاشت آخر با میانگین۴۴/۹۸ گرم کمترین مقدار را دارا بود.