سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت کاراژیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
وحید کیهانی –

چکیده:

هدف این تحقیق برارزیابی کارایی کف زایی و امولسیون کنندگی عصاره گونه ای چوبک که طی روش عصاره گیری با امواج فراصوت بدست آمده بود متمرکز بود بدین منظور ابتدا عصاره گیری از ریشه گیاه با بکارگیری امواج فراصوت انجام و سپس توانایی کف زایی و امولسیون کنندگی عصاره استحصالی بدین روش از طریقمقایسه با سورفاکتانتهای سنتزی مختلف سنجیده شد دره رمرحله ارزیابی ویژگیهای فوق از طریق اندازه گیری توانایی تشکیل کف طبق روش روس – مایلز و شاخص تشکیل امولسیون دریک دوره ۲۴ ساعته انجام پذیرفت از یافته های بدست آمده نتیجه گیری شد که عصاره چوبک درمقایسه با هر سه سورفاکتانت سنتزی گفته شده توانایی امولسیون کنندگی کمتری دارد اما در ارتباط با ویژگی کف زایی این عصاره نسبت بهسدیم لوریل سولفات از توانایی تقریبا یکسان نسبت به بنزالکونیوم کلراید از توانایی کمتر و نسبت به توئین ۸۰ از توانایی بیشتری برخوردار بود.