سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرجس کازرانی –
پرویز بیات –
محمدحسین عالم خومرام –

چکیده:

تهیه ژرم پلاسم و مواد ژنتیکی اصلاح شده یکی از روش های دستیابی به ارقام جدید پر محصول وسازگار به شرایط اقلیمی هر منطقه می باشد. این مطالعه باهدف نیل به لاین های برتر از جوامع مختلف کلزا وخردل هندی صورت گرفت. لاینهای کلزا از جوامع f2 که از آمیزش ۷ واریته بهاره ویک واریته زمستانه به روش شجره ای از جوامع F2 حاصل از ترکیب های sarigol*19-H, fusia*goliath, shiraleel*option500, quntum*bolero بود بعد از ۵سال خالص سازی ، لاین های مورد بررسی شامل ۴۲ لاین ازجامعه یک کلزا ، ۴۷ لاین ازجامعه ۲ کلزا، ۱۸ لاین از جامعه ۳و۵۸ لاین از جامعه ۴ کلزا ولاین های ۵ جامعه خردل نتیجه آزمایشات ۵ سال گذشته که از جوامع F2 به روش شجره ای حاصل ازترکیب های m105/28, m105/17, m108-7, m106/29 شامل ۲۰ لاین از جامعه ۱ خردل، ۱۵ لاین ازجامعه دو، ۱۴ لاین از جامعه سه ، ۱۰ لاین از جامعه ۴ و۲۰ لاین ازجامعه ۵ همراه با شاهد هایولا ۳۰۸ لاین ها برروی خطوطی به طول ۳ متر و فاصله بین ردیف ۶۰ سانتی متر و بین بوته ای ۱۰ سانتی مترکشت شدند . مراقبت های زراعی بطور یکنواخت برای کلیه تیمارها اجرا گردید. در طول فصل زراعی یادداشت برداری های لازم شامل تاریخ سبز شدن ، شروع گلدهی ، پایان گلدهی ، زمان رسیدن، ارتفاع بوته و سایر صفات مطلوب انجام شد. در زمان غنچه دهی تک بوته های برتربراساس صفات مطلوب زراعی سلف شدند سپس بقیه بوته های سلف نشده نیز برداشت شده و میزان عملکرد آنها با کمک رسم نمودار با عملکرد شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که در بین جوامع کلزا بیشترین میزان عملکرد لاین مربوط به جامعه ۲ وکمترین میزان عملکرد درجامعه ۴ بوده است اما میزان عملکرد شاهد( هایولا ۳۰۸ ) از عملکرد لاینهای کلیه جوامع کلزا بیشتربود در جوامع خردل ( ۵-۱ میزان عملکرد دو لاین از جامعه شماره ۳ بیش تر از شاهد (هایولا ۳۰۸ ) بود و لی بیشترین اختلاف عملکرد با شاهد مربوط به جامعه ۲ بوده است و به عبارت دیگر در این مطالعه جامعه شماره ۲ خردل بدترین تیمار شناخته شد