سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدمقدم – عضو هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سرارود- کرمانشاه
مجید خیاوی – کارشناس دانه های روغنی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
عبداله شریعتی – کارشناس دانه های روغنی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

به منظور ارزیابی مقدماتی ارقام و لاین های بیخار گلرنگ درکشت بهاره در مناطق سردسیر تحت شرایط دیم یک آزمایش تکراردار با طرح بلوکها کامل تصادفی در دو ایستگاه خدابنده زنجان و قاملو ۱۳۸۴ اجرا گردید. ۱۹ رقم و لاین برتر – کردستان در بهار سال زراعی ۸۵ بیخار گلرنگ بهمراه لاین محلی اصفهان بعنوان لاین شاهد از لحاظ برخی خصوصیات زراعی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که در هر دو ایستگاه تفاوت معنیداری بین ارقام برای تمام صفات اندازهگیری شده بهجزء تعداد قوزه در بوته در ایستگاه قاملو وجود دارد. در هر دو ایستگاه ارقام محلی اراک و اصفهان ۲۴ جزو دیرسترین ارقام محسوب شدند. در ایستگاه خدابنده بالاترین تعداد قوزه در گیاه در ژنوتیپ های ۵۸-S6-58/11 و داراب ۴ ، تعداد دانه در قوزه در داراب ۷ و I.L.111 و درایستگاه قاملو اصفهان ۲۴ بیشترین تعداد دانه در قوزه را دارا بود. در هر دو ایستگاه بالاترین وزن هزار دانه به ژنوتیپ داراب ۷ تعلق داشت.در ایستگاه خدابنده بیشترین عملکرددانه در ژنوتیپ های ۴۱۱ ۱۴۳۳ کیلوگرم درهکتار و داراب ۷ ۱۱۷۵ کیلوگرم درهکتار و درایستگاه قاملو در ژنوتیپ های اصفهان ۲۴ ۴۸۷/۵ کیلوگرم درهکتار آلمانه درشت ۴۲۱/۷ کیلوگرم در هکتار داراب ۷ ۴۰۲/۵ کیلوگرم درهکتار و syrian 413/4 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. نتایج تجزیه مرکب حاکی از وجود اختلاف معنیدار بین دو ایستگاه برای تمام صفات اندازهگیری شده بود. در ایستگاه قاملو صفات تعداد روز تا گلدهی ( ۷ روز) و رسیدگی ۳/۵ روز) افزایش نشان داد.