سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی صدوق ونینی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمد ابوالقاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکب
مصطفی سرمدیان – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت

چکیده:

در این پژوهش، مقدار بحرانی انتگرالJ برای نمونههای شیاردار آزمون ضربه چارپی از جنس فولاد مرتبه ای آستنیتی به صورت تجربی و عددی بررسی شده است . فولاد مرتبه ای آستنیتی شامل فازهای آستنیت و مارتنزیت می باشد که با فرایند ذوب دوباره سرباره ای تولید از نمودار نیرو -جابجایی حاصل از آزم ون J شده است . مقدار تجربی چارپی تجهیز شده با تیر فشاری هاپکینسون به دست آمده است . و متوسط چگالی انرژی کرنشی و J همچنین، با ارتباط دادن انتگرال استفاده از قانون مخلوط فازها، رابطه ای برای پیش بینی مقدار بحرانی انتگرال J فولاد مرتبه ای در حالتی که شیار نمونه چارپی عمود بر گرادیان خو اص کامپوزیت است، ارائه شد که نتایج مدل در توافق قابلقبول با نتایج تجربی با خطای۵/۸۶درصد به دست آمده است.