سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس شریف فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن
سیدرامتین باقری – مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
مریم یدک – مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده:

ایمنی عابرین پیاده مقولهای است که باید در کنار مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. ایمنی هر چه بیشتر عابرین پیاده با بهبود تجهیزات ایمنی عابرپیاده در گذرگاه های عرضی فراهم می شود. بسیاری از آییننامه ها به بررسی ایمنی عابرپیاده پرداخته اند و راهکار هایی در این زمینه ارائه دادهاند. لازم است در طراحی گذرگاه های عابرپیاده در شبکه حمل و نقل شهری معیارهای مهم و مؤثر در انتخاب محل گذرگاه ایمنعابرپیاده بررسی شده و تجهیزات مورد استفاده برای افزایش ایمنی عابرپیاده مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله به مطالعه و بررسی تطبیقی تجهیزات ایمنی عابرپیاده پرداخته شده و روش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی و مقایسه تطبیقی عوامل مؤثر در تجهیزات بکاررفته نشان می دهد که استفاده ترکیبی از تجهیزات مورد نیاز با هدف افزایش برآیند سازگاری عوامل مؤثر در ایمنی عابرپیاده مورد نیاز است.