سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی سیدی – استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی ، دانشگاه علوم

چکیده:

در این کار تحقیقاتی تاثیر عمق شخم در سه سطح مختلف عمق ۱۵،۲۰،۲۵ سانتی متر، سرعت پیشروی در دو سطح ۴ و ۵ کیلومتر بر ساعت و دو نوع گاوآهن برگردان دار بر روی میزان مصرف سوخت تراکتور مسی فرگوسن MF285 بررسی شده است. در این بررسی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۲ تیمار در سه تکرار ، پارامتر مصرف سوخت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان مصرف سوخت بر حسب مساحت شخم خورده با افزایش سرعت پیشروی و عمق کار، افزایش یافته، در حالی که این میزان مصرف بر حسب حجم خاک شخم خورده با افزایش عمق کار کاهش و با افزایش سرعت پیشروی، افزایش می یابد. حداقل مصرف سوخت بر حسب مساحت شخم خورده در عمق ۱۵ سانتی متر ، عرض کار ۶۰ سانتیمتر گاوآهن دو خیشه و سرعت پیشروی ۴ کیلومتر بر ساعت و کمترین مصرف سوخت بر حسب حجم خاک شخم خورده در عمق ۲۵ سانتی متر ، عرض کار ۶۰ سانتیمتر و سرعت پیشروی ۴ کیلومتر بر ساعت به دست آمد.