سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار اصغری –
سیدرضا موسوی سیدی –

چکیده:

دراین تحقیق عملکرد سیکل دیزل استاندارد هوا با استفاده از ترمودینامیک زمان محدود بررسی و دوحالت ظرفیت گرماهای ویژه درحجم ثابت که درحالت اول وابسته بهدرجه حرارت و درحالت دوم وابسته به درجه حرارت و نسبت تراکم است تعیین شد دراین مدل رابطه غیرخطی بین گرماهای ویژه سیال کاریو دمای متناظر با آنها رابطه غیرخطی بین گرماهای ویژه سیال کاری با دما و همچنین نسبت تراکم متناظر با آنها اتلاف اصطکاک انتقال حرارت برگشت ناپذیری های حاصل از راندمان های تراکم و انبساط تعداد سیکل موتور نسبت قطع پاشش سوخت طول کورس پیستون و میزان جریان جرم سیال کاری درنظر گرفته شد رابطه بین توان خروجی و نسبت تراکم و همچنین رابطه بین توان خروجی و راندمان حرارتی سیکل درهر دو حالت ظرفیت گرمایی ویژه بدست آمد. توان خروجی و راندمان حرارتی درحالتی که ظرفیت گرماهای ویژه متغیر سیال کاری وابسته به دما و نسبت تراکم است بیشتر از حالتی که ظرفیت گرماهای ویژ] متغیر سیال کاری تنها وابسته به دما است به دست می آید. نتایج ماکزیمم توان خروجی و راندمان حرارتی درماکزیمم توان خروجی دره ردو حالت ظرفیت گرمایی ویژه را بررسی و مقایسه می نماید.