سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا میرکریمی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
احمد عباسی مقدم – اعضا هیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران
جواد مظفری –
ثریاسادات موسوی – دانشجوی دکتری باغبانی

چکیده:

گونه های مختلف قارچ عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی دردنیاه و ایران نقش مهمی درکاهش عملکرد این محصول زراعی دارند با وجو د تنوع گونه های قارچ عامل بیماری و گزارشات مبنی برخسارت گونه A. Tenuissima درایران اطلاعی ازوضعیت مقاومت ارقام نسبت به این عامل دردست نمی باشد به منظور تعیین سطوح مقاومت و مناسب ترین ژنوتیپ به بیماری لکه موجی برای نمونه های ژنتیکی سیب زمینی دربانک ژن گیاهی ملی ایران ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درسالهای ۸۸-۸۷ به اجرا گذاشته شد درارزیابی درون شیشه ای روش قطره ای مورد استفاده قرارگرفت درطی سنجش به روش پخش عصاره فیلتر شده برروی گیاه قطره ای ظهور علائم درروزهای دوم به بعد شروع شد و تا روز ششم ادامه داشت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین نمونه های ژنتیکی اختلاف معنی دار بود و بیشترین مقاومت از نمونه آرمیدا نسبت به پنج نمونه دیگر بدست آمد.