سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سلیمان خرمالی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمد نعمتی –

چکیده:

در راستای بررسی سازگاری ژنوتیپ های کلزا در شرایط دیم گنبد کاوس، مقاومت و یا حساسیت ۴ ژنوتیپ و ۳ رقم کلزا به سوسک غنچه خوار کلزا(Melighetes aneus) بررسی شد. این تحقیق در شرایط مزرعه در قالب آزمایش بلوکهای با ۷ تیمار و ۳ تکرار انجام شد. یادداشت برداری هر ۳-۴ روز یکبار از نیمه دوم اسفند ماه آغاز و در هر یادداشت برداری از دوردیف وسط ۵ بوته تصادفی انتخاب و در تور حشره گیری تکان داده شد. تعداد لارو و حشره کامل موجود در تور شمارش و یادداشت شدند. علاوه بر این تعداد ۳ بوته به طور تصادفی انتخاب و تعداد غنچه های سالم و خسارت دیده شمارش و درصد خسارت آفت ارزیابی شد. داده های بدست آمده با نرم افزار رایانه ای SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. داده های درصد خسارت به صورت اولیه و تصحیح شده(X+1√) مورد تجزیه قرار گفت. جدول تجزیه واریانس نشان می دهد که تیمارها از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد، همچنین از نظر تعداد آفت شمارش شده در زمان های اول تا سوم اختلاف معنی داری نداشتند. اما بتدریج با افزایش تعداد آفت در واریته های حساس، تعداد آفت شمارش شده در زمان های چهارم و پنجم شمارش معنی دار شده است(P>0.01). درصد خسارت ارزیابی در تیمارهای مختلف درهر دو مرحله متفاوت بوده و معنی دار شده است(P>0.01).نتایج مقایسه میانگین ها حاکی از آن است که از لحاظ تعداد غلاف، ژنوتیپ های Shiralee و RGS003-T به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد غلاف بودند. ژنوتیپ های موزارت و تاپارو دارای عملکرد دانه بیشتری نسبت به شاهد(هایولا ۴۰۱) داشتند. شیرالی و آپشن ۵۰۰ دارای کمتری بوده و با شاهد اختلاف معنی داری رقم هایولا ۴۰۱(شاهد) به دلیل زودرسی دارای کمترین تعداد(۲۷/۱۵ عدد) آفت شمارش شده بود و درصد خسارت کمتری(۲/۱۱ درصد در مرحله اول) به خود اختصاص داد. ژنوتیپ تاپارو با اختصاص بیش از دو برابر تعداد آفت شمارش شده در مقایسه با رقم شاهد(۸/۳۷ عدد) دارای بیشترین تعداد سوسک شکار شده بود. رقم موزارت علیرغم میانگین کل تعداد آفت(۴/۳۶عدد ) خسارت کمتری(۶۷/۳) نسبت به شاهد دیده و متحمل ترین ژنوتیپ و رقم هایولا به دلیل زودرسی مقاوم ترین رقم بوده و دارای کمترین تعداد حشره شمارش شده بود.