سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سلیمان خرمالی – بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حسین علی فلاحی – بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

سوسک برگخوار غلا ت( لما) یکی از متداول ترین آفات شرق استان گلستان است. لارو حشرات کامل این آفت هر دو از برگ تغذیه می کنند. لاروها اغلب برگ پرچم را ترجیح می دهند. استفاده از ارقام مقاوم یکی از راهکارهای مدیریت مبارزه و کشاورزی پایدار است. در سال زراعی ۸۸ -۱۳۸۷ مقاومت نسبی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان دیم، در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش ۱۸ ژنوتیپ پیشرفته در ۳ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مقایسه شدند. لاین ها در کرت های ۶ خطی به طول ۵ متر با فواصل ۲۰ سانتیمتری کشت شدند. در مزرعه نمونه برداری ۱۰ ساقه به طور تصادفی انتخاب و تعداد تخم و لارو و حشره کامل آفت شمارش شدند. همچنین از میان ۱۰ بوته انتخاب شده، تعداد ساقه های آلوده به آفت شمارش شدند تا شاخص آلودگی آنها به لما تعیین شو د. داده های به دست آمده با نرم افزار SAS مورد تجزیه قرار گرفته و مقایسه میانگین ها با حداقل تفاوت معنی دا ر (LSD) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها و شاهد در تعداد لما و شاخص آلودگی اختلاف معنی داری وجود دارد اما در تعداد و درصد ساقه های آلوده به لما اختلاف معنی داری دیده نمی شود. مطابق مقایسه میانگین های ژنوتیپ های گندم نان دیم واریته شماره ۱۳(…CS/TH.SS3) دارای کمترین تعداد لما و شاخص آلودگی ( ۱۴۰ ) بوده و مقاوم ترین واریته در بین ژنوتیپ های ارزیابی شده بو د. واریته شماره۲(…FRTL/2PIED) با بیشترین تعداد لما و شاخص آلودگی ( ۸۴۳ ) حساس ترین واریته در بین تیمارها بوده و بالاتر از شاهد (با شاخص آلودگی ۲۸۳ ) قرار گرفت. واریته های ۸، ۷، ۶، ۳، ۱۵ و ۱۷ بسیا ر نزدیک به شاهد (کوهدشت) بوده و نسبتاً مقاوم و واریته ۱۴ با شاخص آلودگی ۹۶۹ هم گروه واریته ۱۳ بوده و نسبتاً حساس می باشد.