سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ناد علی بابائیان – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی مومنی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور
قربانعلی نعمت زاده – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور مطالعه درجه مقاومت نسبی ۱ ارقام برنج نسبت به قارچ. Pyricularia grisea Sacc، عامل بیماری بلاست برنج و تعیین منحنی پیشرفت بیماری ۲، تعداد ۵۸ رقم محلی و لاینهای امید بخش برنج در مؤسسه تحقیقات برنج آمل مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور واکنش آنها، نسبت به جمعیت مزرعه ای عامل بیماری برای اجزای مقاومت به بیماری شامل تیپ آلودگی و درصد آلودگی برگ، ارقام مورد مطالعه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار در خزانه کشت شدند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه در واکنش به عامل بیماری بومی منطقه، متفاوت بوده است. لاینهای امید بخش F135-2، F45، F125 و IR24 کمترین شدت بیماری و سطح زیر منحنی توسعه بیماری را نشان دادند. ارقامی و لاینهایی نظیر دمسیاه، حسنی، F35-1 و F120-2 بیشترین شدت بیماری و بیشترین سطح زیر منحنی را دارا بودند.