سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا میرکریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احمد عباسی مقدم – بانک ژن گیاهی ملی ایران
جواد مظفری –
ثریاسادات موسوی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به منظور تعیین سطوح مقاومت و مناسب ترین ژنوتیپ به بیماری لکه موجی برای نمونه های ژنتیکی سیب زمینی دربانک ژن گیاهی ملی ا یران آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درسالهای ۸۸-۸۷ به اجرا گذاشته شد درارزیابی درون شیشه ای روش قطره ای مورد استفاده قرارگرفت درطی سنجش به روش پخش عصاره فیلترشده بروی گیاه قطره ای ظهورعلائم درروزهای دوم به بعد شروع شد و تاروز ششم ادامه داشت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین نمونه های ژنتیکی اختلاف معنی دار بود و بیشترین مقاومت از نمونه آرمیدا نسبت به پنج نمونه دیگر بدست آمد.