سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اثنی عشری – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
فرزاد مولوی نجومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

اثر سیمان به عنوان عامل تثبیت کننده و الیاف به عنوان عامل تسلیح کننده خاک اگرچه تاکنون مورد توجه محققین مختلف قرار داشته لکن در خصوص اثر توام این دو عامل در رفتار مقاومتی خاک ها مطالعه چندانی صورت نگرفته است در تحقیق حاضر به منظور تثبیت خاک رس کائولینیت از سیمان استفاده شده و در ضمن آن اثر الیاف نخ تایر بعنوان عامل تسلیح مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور نمونه هایی با درصدهای وزنی سیمان از ۰ تا ۳۰درصد و الیاف از ۰/۵ تا ۱/۵ درصد و همچنین با ترکیب توام الیاف و سیمان ساخته شده است و در سنین عمل آوری ۷و ۱۴ و ۲۸ روز مورد آزمایش فشاری محدود نشده قرار گرفته اند. براساس نتایج حاصل وجود الیاف در خاک تثبیت شده با سیمان و خاک تثبیت نشده سبب افزایش شکل پذیری پس از گسیختگی شده است و میزان درصد وزنی الیاف برای رسیدن به مقاومت حداکثر کاملا وابسته به میزان درصد وزنی سیمان مصرفی جهت تثبیت خاک است.