سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا بزرگی پور – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
عطاا… عظیمی کارگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی عمرانی –

چکیده:

بیماری زنگ قهوه ایBrown rust of Leaf rust که توسط قارچPuccinia recondite f. sp. Tritici ایجاد می شود یکی ازبیماریهای مهم گندم درکشورایران است که تقریبا هرساله درمناطق غرب شمال و جنوب کشورظاهر میشود و خسارتهایی را ایجاد مینماید میزان خسارت درارقام حساس و درسالهای همه گیری بیماری قابل توجه است دراین تحقیق مقاومت ۶۴لاین دبلد هاپلوئید گندم درگلخانه زنگ غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال وبذردرکرج مورد بررسی قرارگرفتند درگلخانه ارزیابی مقاومت گیاهچه ها با یک جدایه زنگ قهوه ای از اهواز انجام شد دربررسی اجزا مقاومت به این زنگ صفاتدوره کمون تعدادروز از زمان مایه زنی تا ظهوراولین پوستول تیپ آلودگی ۱۲-۹ روز از زمان مایه زنی تراکم جوشها درگلخانه اندازه گیری شد نتایج نشان داد که لایه ها ازنظر هرچهارصفت تفاوت معنی داری درسطح ۰/۰۱ داشتند و لاین های شماره ۵۸و۶ ،۲۹ ،۳۱ ،۳۲ ،۳۵ ،۳۶ ،۳۷ ،۴۳ ،۴۸ ،۴۹ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۳ ،۵۵ ،۵۷ ۲ دارای تیپ الودگی پایین دوره نهان طولانی وتراکم واندازه جوش کمتری بودند.