سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

؟ پوریامچی – دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات
بابک عبدالهی مندولکانی – دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات
سولماز نجفی – دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات
پریسا شریفی – دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی است که رشد و قابلیت تولید گیاهان را در سراسر دنیا به مخاطره انداخته است. به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف نمک (NaCl) بر روی طول ساقچه، طول ریشه چه، وزنتر و خشک گیاهچه توتون رقم P.D329، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمارها شامل غلظت های مختلف نمک ۰/۸، ۱/۸، ۳/۵، ۷/۵، ۱۵/۵ و ۳۱/۴ دسیزیمنس بر متر (ds/m) در ۴ تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت های مختلف نمک روی طول ریشه چه، طول ساقچه، طول گیاهچه و وزنتر و خشک تأ ثیر معنی داری (P ≤۰/۰۱) دارد. بطور کلی با افزایش غلظت نمک از ۰/۸ تا ۳/۵ دسی زیمنس بر متر صفات مورد مطالعه افزایش یافتند ولی این افزایش به صورت معنی دار نبود در صورتی که غلظتهای بالاتر از ۳/۵ دسی زیمنس بر متر تأثیر معنی داری در کاهش صفات مورد مطالعه داشت.