سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین سرخه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین فرحبخش – استادیار پژوهشکده باغبانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح ا…. عبدالشاهی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کمبود اب یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی در مناطق خشک نیمه خشک می باشد. علیرغم مقاوت نسبی سورگوم دانه ای به خشکی اطلاعات کافی در مورد اثر تنش کم ابی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای وجود ندارد. بدین صورت ازمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح کامل بلوک تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید با هنر کرمان در سال زراعی ۱۳۹۰ انجام پذیرفت .تیمارهای آبیاری شامل دو سطح تنش و بدون تنش که در کرت های اصلی و سه رقم سورگوم دانه ای (کیمیا ، پیام و سپیده) در کرت های فرعی قرار گرفتند. لازم به ذکر است ابیاری بر اساس ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A صورت پذیرفت. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از : عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک ، HI ، وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری بر عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در بوته معنی دار بود. اثر رقم بر تمام صفات اندازه گیری شده نیز معنی دار شد. آبیاری در حد ۵۰% ظرفیت زراعی (تنش) باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در بوته گردید. ارقام مورد ازمایش از نظر عملکرد تفاوت معنی داری داشتند در حالیکه عملکرد بیولوژیک رقم سپیده بطور معنی داری بالاتر از دو رقم دیگر گردید.