سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحیم صفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و عضو انجمن پژوهشگران جوان ، دانشگ
روح الله عبدالشاهی – استادیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

محدودیت منابع آبی کشور باعث گردیده تا بخش کشاورزی به عنوان عمده مصرف کننده منابع آبی کشور با کمبود آب برای تولید مواد غذایی روبرو باشد. در این شرایط ایجاد ارقام مقاوم به خشکی می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش محصولات کشاورزی باشد. در سال ۱۳۸۸ ، چهل رقم گندم نان در دو شرایط تنش و نرمال رطوبتی جهت شناسایی ارقام با پتانسیل عملکردی بالا در شهرستان کرمان مورد ارزیابی واقع شد. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه شده است . در این تحقیق از سه شاخص STI و MP و GMPٍ برای ارزیابی میزان مقاومت به خشکی استفاده شد. نتایج نشان داد که این سه شاخص همبستگی مثبت و بالایی با عملکرد دانه دارند لذا می توان نتیجه گرفت که ، این سه ، شاخص ها مناسبی جهت شناسایی ارقام با پتانسیل عملکردی بالا می باشند. بر اساس این شاخص ها رقم های اکبری و پیشتاز مقاومت به تنش خشکی و ارقام شاهپسند ، بزوستایا و گاسپارد حساس به تنش خشکی بودند.