سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه ذبیحی محمودآباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
شهزاد جماعتی ثمرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر

چکیده:

به منظور ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی ارقام عدس در منطقه اردبیل آزمایش فاکتوریلی بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد، اردبیل, اجرا شد. فاکتورها شامل شرایط رقم محلی و ،ILL1251 ،ILL1324 ،ILL کاشت با دو سطح (آبیاری و بدون آبیاری) و ارقام عدس با پنج سطح ( ۱۱۸۰ STI و GMP ،MP و بیشترین مقدار SSI و TOL بود. نتایج نشان داد، رقم ۱۱۸۰ دارای کمترین مقدار شاخص (ILL1237 بود. GMP و MP و رقم ۱۲۳۷ دارای کمترین مقدار شاخص STI و SSI ،TOL بود همچنین ۱۳۲۴ دارای بیشترین مقدار بنابراین رقم ۱۱۸۰ با توجه به این که هم در شرایط تنش و هم در شرایط آبی دارای بیشترین عملکرد بوده و کمترین مقدار کاهش عملکرد را در شرایط تنش نسبت به نرمال را داشت همچنین با توجه به شاخص های محاسبه شده نیز دارای مقاومت زیادی نسبت به تنش خشکی می باشد، بهترین رقم (در بین ارقام مورد مطالعه) جهت کشت در هر دو شرایط آبی و دیم می باشد و همچنین رقم ۱۳۲۴ نیز با توجه نتایج به دست آمده، حساس ترین رقم می باشد.