سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی اختری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
فرشاد دشتی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
حسین مددی – استادیار گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

تره ایرانی از سبزی های بومی و پرمصرف در ایران است که با وجود سابقه کشت و کار طولانی، در رابطه با آفات و بیماریهای آن، کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. یکی از مهمترین آفات تره ایرانی، تریپس (Thrips tabaci L.) است. این حشره از آفات برگی عمده در مزارع کشت تره ایرانی می باشد که باعث کاهش عملکرد و به خصوص کیفیت محصول می شود. این آزمایش به منظور بررسی مقاومت به تریپس، در چهارده توده تره ایرانی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام گردید. ارزیابی خسارت برای توده ها شامل اندازه گیری تعداد لارو و حشره بالغ، خسارت ظاهری توده ها، زاویه بین برگی در بوته و مقدار موم برگ بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، اختلاف بسیار معنی داری را بین توده ها از نظر میزان مقاومت نشان داد. با بررسی فاکتورهای اندازه گیری شده، توده های خرم آباد، اصفهان، بندرعباس، ساوه و بابلسر بیشترین و ارومیه، کرمانشاه، محلات و کرج کمترین مقاومت به تریپس را از خود نشان دادند. به دلیل استفاده خوراکی از برگ های تره در چین های مختلف و لزوم عدم کاربرد سم برای کنترل آفت، نتایج این تحقیق برای انتخاب توده های دارای مقاومت به تریپس و گسترش مقاومت در طی کارهای اصلاحی می تواند مفید باشد.