سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد نساجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه هرمزگان
امین پورخسروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه هرمزگان
مسعود دهقانی – استادیار گروه عمران دانشگاه هرمزگان

چکیده:

وCPT و SPT از متداولترین آزمایشهای صحرایی م یباشند، که کاربردهای فراوانی در مسائل ژئوتکنیکی دارند. در این تحقیق، ابتدا مطالعات صورت گرفته در جهت تعیین مقاومت برشی زهکشی نشده بر اساس نتایجCPT و SPTبررسی شد، سپس با استفاده از آنالیز رگرسیون چندگانه، توانایی SPT در تعیین مقاومت برشی زهکشی نشده خاکهای ریزدانه تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. رابط هها براساس N60 توسعه یافتند. نتایج نشان داد که در نظر گرفتن پارامترهای دیگر مانند درصد رطوبت طبیعی، حد روانی و شاخص خمیری، علاوه بر،N(SPT)ضریب همبستگی را افزایش و درصد خطا را کاهش میدهد. بررس یهای نهایی حاکی از آن بود که ضریب همبستگی را افزایش و درصد خطا را کاهش میدهد. بررس یهای نهایی حاکی از آن بود که برای خاکهای ریزدانه منطقه نامبرده، رابط ههای ارائه شده از کارایی بهتری نسبت به رابطه های قبلی برخوردار هستند. (انحراف استاندارد= ۰/۲۸برای رابطه ارائه شده و انحراف استاندارد= ۰/۳۵ ،۰/۴۸ برای رابطه های قبلی)