سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – استادیار گروه سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مهدی میرزایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این تحقیق ۴ تیر عمیق بتنی در دو گروه دوتایی با آرماتور گذاری و بتن یکسان و نسبت دهانه برشی به عمق ۲ ساخته شد. در هر گروه یک نمونه به عنوان تیر شاهد (بدون تقویت) در نظر گرفته شده که پس از بارگذاری و شکست کامل، توسط الیاف پلیمری مرکب کربن ترمیم یافته و تحت بارگذاری مجدد قرار گرفت، نمونه دوم از هر گروه از آغاز مطابق با الگوی تیر ترمیم یافته، تقویت گردید و سپس تحت بارگذاری قرار گرفت، نتایج بدست آمده حاکی از افزایش بار به میزان ۲۱ و ۴۴ درصد در گروه ۱ با استفاده از سیستم تقویتی ورق های CFRP بر روی وجود کناری با زاویه قرارگیری الیاف در راستای ۴۵ و ۱۳۵ درجه (SP45/135) و ۴ و ۲۹ درصد در گروه ۲ با استفاده از سیستم تقویتی تیر دورپیچی شده با ورق های CFRP با زاویه قرار گیری الیاف در راستایو ۹۰ درجه (WP0/90) به رتیب در تیر ترمیم یافته و تقویت یافته می باشد.