سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم مهدیخانی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
رقیه همتی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
سیامک رحمانپور – استادیار پژوهش بخش تحقیقات دانه های روغنی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهی

چکیده:

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه با عامل Sclerotinia sclerotiorum یکی از مهمترین بیماری های قارچی بر روی کلزا می باشد. از آنجاییکه تست های مزرعه ای برای ارزیابی مقاومت ارقام کلزا جهت یافتن منبع مقاومت نیازمند صرف زمان و هزینه بالاست و نیز به دلیل شرایط متفاوت آب و هوایی، نوسان زیادی در نتایج دیده می شود، از این رو جهت ارزیابی مقاومت ارقام کلزا آزمونی گلخانه ای مبنی بر مایه زنی برگهای کوتیلدونی با استفاده از سوسپانسیون در یکی از گلخانه های گروه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان انجام گرفت. ارقام شامل ۱۲ رقم کلزا، هفت تیپ بهاره و پنج تیپ زمستانه بود و نیز دو جدایه قارچی جهت مقایسه واکنش آنها در برابر قارچ S. sclerotiorum. آزمایش به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار برای هر رقم انجام شد. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها در نرم افزار SAS ver. 9.1 انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ارقام از نظر مقاومت به بیمارگر اختلاف معنی داری در سطح ۵% دارند. اثر متقابل بین رقم و جدایه نیز معنی دار بود. در بین ۱۲ رقم مورد مطالعه، هیبرید بهاره Hyola 401 با بیشترین میزان آلودگی به عنوان حساس ترین و رقم زمستانهZarfam با کمترین میزان آلودگی به عنوان مقاوم ترین رقم شناسایی شد.