سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم قره خانی – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران
محمد سالاری – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران
سعید نصرالله نژاد – گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
ناصر پنجه که – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده:

Monilia laxa عمومی ترین بیمارگر پوسیدگی قهوه ای است و در تمام مناطق تولید میوه های هسته دار یافت می شود در ایران سواحل دریای مازنداران مناطق انتشار آن به حساب می آید. در سال های اخیر این بیماری به یک مسئله جدی در شمال کشور بویژه در استان گلستان با تولیدی در حدود ۶۰% میوه هسته دار تبدیل شده است. بدین منظور آزمایشی در کلکسیون درختان میوه هسته دار روستای حاجی کلاته صورت گرفته و حساسیت ۹ رقم هسته دار هلو(شصت روزه، زعفرانی و انجیری)، شلیل(سیبی، ردگولد و مغان) و آلو(قطره طلا، سانتارزا و شابلون) به قارج M.laxa ارزیابی شد. تلقیح در مرحله تمام شکوفه در فروردین ۱۳۹۰ صورت گرفته و سوسپانسیون ۱۰۵کنیدی بر میلی لیتر جهت تلقیح استفاده شد. برای هر رقم سه درخت به طور تصادفی انتخاب از چهار جهت یک شاخه کنده، در مجموع ۱۰۰ شکوفه شمرده و درصد آلودگی محاسبه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام مختلف هسته دار از نظر حساسیت به بیماری در سطح ۱% اختلاف معناداری وجود دارد. با مقایسه میانگین درصد آلودگی به روش دانکن ارقام درسه گروه مقاوم (سیبی، سانتارزا و قطره طلا و شابلون)، نیمه حساس(مغان، ردگولد)، و حساس(زعفرانی و شصت روزه و ) به بیماری قرار گرفتند.