سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین کربلایی خیاوی – دانشجوی دکتری قارچ شناسی
علی محمدی ترکاشوند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
اسداله بابایی اهری – گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز
اصغر حیدری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

چکیده:

بیماری سفیدک سطحی انگور ازلحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماریهای انگور در دنیا و ایرانبه شمار می رود ودرصورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستانها وارد می سازد به منظور ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در مقابل بیماری سفیدک سطحی مو ازمایشی در سال های ۱۳۸۶و۸۷ با ۱۴ رقم انگور شالم شاهانی، کشمشی، رسمی، توکیلگن، قاراشلیق، سیرک پوسته، خلیلی، تبرزه، کوپک بوغان، آلدرق، تبریز کشمشی، اق شلیق، یاقوتی و صاحبی دراستان اردبیل درشرایط آلودگی طبیعی و مایه زنی مصنوعی انجام گرفت ارزیابی واکنشارقام مختلف نسبت به قارچ عامل بیماری با روش وانگ ۱۹۹۳ و وای توویچ ۱۹۸۷ انجام گرفت ارقام شاهانی یاقوتی و تبریزکشمشی مصون رقم صاحبی بسیار مقاوم ارقام آقشلیق و توکیلگن مقاوم ارقام کشمشی خلیلی و تبرزه متحمل ارقام آلدرق و کوپک بوغان حساس و ارقام قره شلیق سیرک پوسته و رسمی بسیار حساس به بیماری سفیدک سطحی موبودند.