سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم دیداریان – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی – برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

فضاهای سبز موجود در شهرها ، امروزه نقش بسزایی در حیات شهری و پایداری آنها داشته و تاثیرات طبیعی و فیزیکی فراوانی در سیستم شهرها دارند. همانگونه که مستحضرید برای ایجاد فضاهای سبز شهری نیاز بهه مظررسهازی داریهم ،مظررسازی (LAND SCAPE) – یا به عبارت بهتر زمین آرایی دارای معیارهایی مشخصی شهام ۱- انسهجا فضهایی – ۲ فضاسازی – ۳- نرم و تظوع – ۴- تکرار – ۵- سازگاری – ۶- مرد مداری – ۷- حداق دخالت و تجاوز به شرایط طبیعی –۸ راحتی دسترسی و حرکت – ۹- اصول زیباشظاسهی مهی باشهد . در ایهن مقالهه سهعی کهردیم ابتهدا کعیهه معیارههای مظررسازی را تعریف نموده سپس با معرفی شهر ارومیه و مظاطق چهارگانه شهرداری و فضاهای سبز شههری آن ) روش کتابخانه ای( به ارزیابی این معیارها از دیدگاه شهروندان ارومیه بپردازیم. ابتدا پرسشظامه ههایی تظرهیم گردیهد سهپس بطور تصادفی )روش میدانی( از ۲۲۲ نفر از شهروندان شهر ارومیه )از هر مظطقه ۵۲ نفر( در مورد معیارهای مظررسازی در فضاهای سبز شهری مظطقه خود ، پرسش شد و در آخر سر با تجزیه و تحعی پرسشظامه ها به کمک نر افزار SPSS به نتایجی مبظی بر ایظکه به معیار راحتی دسترسی و حرکت بیشترین و به معیار نرم و تظوع و تکهرار کمتهرین توجهه از نرر مظررسازی در فضاهای سبز شهری ارومیه شده است و همچظین فقر ععتی است که باعث بی توجهی شهروندان بهه مظررسازی می شود ، رسیدیم