سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشته هاتفی فرجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، همیار گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد
طیبه علی آبادی – کارشناسی معماری، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، شهریار گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد
زهرا نوروزی – کارشناس معماری، دانشگاه خیام مشهد

چکیده:

امروزه اغلب شهرهای کشور با مشکل آلودگی های بصری در خیابان ها و فضاهای عمومی روبرو هستند. خیابان هایی که به لحاظ بصری دچار اغتشاش است و باید با بهره گیری از اصول مناسب طراحی و هنرهای بصری و توجه به عناصری همچون رنگ، نور، نمادها و نشانه ها سامان یابند. هدف از تحقیق حاضر، ارائه اصول و کیفیت های طراحی برای بهبود کیفیت محیط بصری یک خیابان تجاری در شرایط ویژه ساختگاه مورد نظر و جلوگیری از توسعه آلودگی های بصری و ارائه راهکارها و پیشنهادات مرتبط با این مقوله می باشد. لذا وضعیت موجود بخشی از خیابان امام خمینی شهر مشهد در قالب مؤلفه های آسایش بصری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. به منظور رسیدن به اهداف پژوهش با استفاده از شیوه سکانس بندی به انتخاب سکانس برتر مبادرت ورزیده ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خیابان امام خمینی به عنوان محوری تاریخی و خاطه انگیز در ذهن اغلب مخاطبان فضا، نیازمند بازنگری در منظر و جداره خیابان است تا بتواند در تمام اوقات شبانه روز، به عنوان تعریف کننده هویت و خوانایی فضا عمل کند. در این پژوهش با نگاهی متفاوت به نور، رنگ، نمادها و عناصر موجود در فضا، به عنوان مولفه های آسایش بصری سعی شده تا به پاسخی مناسب برای پویایی و هیجان فضا دست یابیم و در عین حال طرحی بدیع خلق کنیم. لذا در پایان با تکیه بر نتایج و با توجه به اهداف و سیاست های عنوان شده، پیشنهاداتی را جهت ارتقاء کیفیت محیط ادراکی، عینی و زیبایی شناسی ارائه می دهیم تا با تقویت ادراک بصری، ارتقاء روزافزون و پایدار کیفیت محیط حاصل شود.