سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین روحانی – دانش اموخته کارشناسی ارشد شهرسازی
علی مردانی مهراباد – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

امروزه تأمین نشاط و سرزندگی شهری به یکی از دغدغه های اصلی نظام های مدیریت شهری به ویژه درکشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. هدف ازپژوهش حاضر بررسی میزان سرزندگی محیط های شهری با تأکید بر شهر جدید اندیشه و معیارهای مرتبط با آن می باشد. روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل چند متغیره و رگرسیون لجستیک، با مشخص شدن وزن شاخصها و ارزش عددی آنها در سرزندگی محیط، میزان سرزندگی مرکز شهر جدید اندیشه مشخص و آزمون فرضیه انجام می شود. در نهایت با استفاده از مدل SWOT به تحلیل و ارائه استراتژی هایی در این زمینه پرداخته می شود. روش مطالعه به صورت میدانی و استفاده از پرسشنامه در سطح شهر جدید اندیشه انتخاب و به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. در این ارتباط ۹۷۳ پرسشنامه در فازهای ۱ و ۲ و ۳ بین ساکنان توزیع شده است. این پرسشنامه در سه سطح کالبدی، ذهنی و اجتماعی تنظیم شده است. تجزیه و تحلیل معیارهای سرزندگی در سطح شهر جدید اندیشه، نشان می دهد که میزان سرزندگی در محدوده مورد مطالعه از سطح متوسط رو به ضعیف برخوردار است و با توجه به اینکه میزان تأثیر جنبه های اجتماعی و ادراکی منظر شهری در تغییرات سرزندگی محدوده مطالعاتی همزمان با ویژگی های کالبدی منظر شهری ارزیابی شد، می توان چنین نتیجه گرفت که یکی از شروط لازم برای محیطی سرزنده، تنوع کالبدی مناسب در ارتباط با عوامل اجتماعی و ذهنی درمنظر شهری است. آنچه باعث پایداری سرزندگی می شود، تداوم حضور و فعالیت های انسان در فضای شهری است.