سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سادات هاشمی نسب – مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای دختران اصفهان و دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
زهرا طهماسبی – دانشجوی معماری دانشگاه فنی و حرفه ای دختران اصفهان
فاطمه ترابی – دانشجوی معماری دانشگاه فنی و حرفه ای دختران اصفهان

چکیده:

روش پژوهش مذکور توصیفی-تحلیلی-میدانی میباشد،که با مراجعه به روستای دارگان (فلاورجان اصفهان) و اطلاعات جمع آوری شده مشخص شد که رو ستای مذکور از لحاظ تاریخی، معماری، طبیعی دارای زیر ساخت های غنی بوده و می تواند مشمول برر سی ها و سرمایه گذاری های عدیده ای شود. توسعه روستایی به عنوان هدف توسعه و یا راهبرد دستیابی به آن در بسیاری از کشور های جهان بویژه کشور های در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در رو ستا ها زندگی می کنند مورد تاکید ا ست .در این مقاله مفاهیم، راهبرد ها و فرآیندهای برنامه ریزی تو سعه روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقاط ضعف و قوت وکالبد این روستا می باشد و بررسی سابقه تاریخی روستا، شناخت ویژگی های طبیعی موثر بر زندگی مردم،جمعیت روستا طی چند دهه گذشته و آثار تاریخی روستا در اولویت های امر قرار گرفته است و در این راستا موقعیت سیاسی جغرافیایی روستا مورد مطالعه قرار گرفته است،در طی پروسه مذکور به کاستی ها و نقط ضعف در رسیدگی به رفاه مردم،و همچنین نقاط قوتی به موازات آن در رابطه با روستا دست یافته ایم که در مقاله ذکر خواهندشد.