سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ممند سالاری – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
سامرند سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

در سطح جهان امروزه کشورهای زیادی به دنبال تنوع بخشی اقتصاد خود و رهایی از اقتصاد تک پایه ای و تک محصولی هستند که در ارتباط با این هدف و مساله که زمینه توسعه پایدار در بعد ملی و منطقهای و محلی است، در جستجوی شناخت مسیرها و راه های آن و یا خلق راه ها و روش های جدید هستند. لذا شناسایی و در ادامه آن معرفی و ارزیابی زمینهها و قابلیتهایی که در ارتباط با توسعه توریسم و نیز توسعه پایدار به ویژه در سطح مناطق محروم نقش اساسی را ایفا می کنند ضروری است. در واقع صنایع دستی و بحث توریسم به عنوان دو حلقه و محور اساسی توسعه پایدار مناطق و در قالب یک سیستم و مرتبط با هم هستند. از سویی صنایع دستی از دوبعد هنر و اقتصاد نیز دارای پتانسیل و قابلیت بررسی هستند. بر همین اساس و از منظر توسعه و با دیدگاه جغرافیایی و مدیریتی، در مرحله اول به شناسایی و نیز پراکندگی این صنایع در سطح استان کردستان که با توجه به موقعیت طبیعی و تاریخی و فرهنگی غنای بسیاری در این زمینه دارد، پرداخته شده و در مرحله بعد با توجه به آن که استان از لحاظ جاذبه های توریستی نیز در سطح بالایی بوده وجدا از این به عنوان یکی منطقه محروم می باشد، با هدف و زمینه اصلی مقاله یعنی توریسم به ارزیابی از وضعیت صنایع دستی در ارتباط با توسعه توریسم و پایدار به صورت سیستماتیک و متقابل پرداخته شده است. روش کار نیز مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تئوریک در راستای مبانی نظری موضوع و نیز مطالعات اساسی میدانی با توجه به ماهیت موضوع و در ادامه استفاده از تصاویر و عکس ها به همراهاستفاده از نقشه ها بوده است. هدف تحقیق نیز شامل ارزیابی از وضعیت صنایع دستی و شناسایی و معرفی آنها در ارتباط با پتانسیل توریستی منطقه به صورت سیستمی و نهایتا توسعه متعاقب آن بوده است. یافته های تحقیق نیز نشان دهنده غنای صنایع دستی در سطح این استان است، به صورتی که بعضی از این صنایع حتی در بعد ملی و بین المللی ارزشمند و دارای جایگاه هستند که متاسفانه کمتر شناخته شده اند و در ارتباط با نتیجه تحقیق قابل ذکر است که این صنایع می توانند در توسعه این استان نقش اساسی را ایفا کنند و برهمین اساس به ارائه راهکارهایی بر مبنای این تحقیق و شناخت از وضعیت منطقه پرداخته شده است