سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
مهدی نجف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ار

چکیده:

برای جلوگیری از انتقال آلودگی در مدفن های مهندسی زباله از مصالح طبیعی و غیر طبیعی بعنوان لایه های مانع انتقال می توان استفاده کرد. برای بررسی آزمایشگاهی این موضوع از دو نوع خاک شامل خاک رس تهیه شده از کارخانه آجرپزی و خاک سیلت حاشیه رودخانه شهر چای ارومیه استفاده شد. در ابتدا آزمایشات اولیه مکانیک خاک روی نمونه ها انجام شد. در ادامه با انجام آزمایشات انتقال آلودگی براساس مکانیزم دیفیوژن، ضریب دیفیوژن یون کلر برای هر دو خاک بدست آمد. در مرحله بعدی ترکیبات مختلف این خاک ها در مدل آزمایشگاهی با مکانیز های دیفیوژن و ادوکشن مورد آزمایش قرار گرفتند. با توجه به گسترش استفاده از مصالح مصنوعی ژئوسنتتیکی در لاینرها، از یک نوع لاینر رسی ژئوسنتتیکیGCL)صنعتی برای استفاده در این سری از آزمایشات استفاده شد. ضریب دیفیوژن این لاینر براساس مطالعات قبلی در دسترس بود. در ترکیب بندی لاینرها سعی شد علاوه بر استفاده از مطالعات قبلی، کاربردی بودن و قابل استفاده بودن در لاینرهای مدفن های مهندسی- بهداشتی جدید مدنظر قرار گیرد. برای معادل سازی لاینرهای مختلف، مدل مورد استفاده به گونه ای طراحی و اجرا شد که ضخامت کلی لاینر مرکب در تمام آزمایشات یکسان باشد. کلیه نتایج مشاهده ای آزمایشات با نتایج بدست آمده از نرم افزارPOLLUTE تحلیل گردید و تقارب خوبی بین نتایج تئوری و مشاهده ای بدست آمد که نشانگر صحت روش های بکار رفته در انجام آزمایشات بود