سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید امامی فر – داشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)
ارمین علیپور – داشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)
امین فرخیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه لرستان

چکیده:

نفوذ اب به خاک در مدیریت منابع اب ، طراحی سازه های زهکشی ، برآورد رواناب سطحی و به ویژه آبیاری سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهشگران مدلهای مختلفی را به منظور کمی سازی این فرآیند ارائه داده اند. هدف از این پژوهش مقایسه عملکرد مدلهای نفوذ فلیپ ، کوستیاکف ، هورتن و SCS در برآورد نفوذ تجمعی است. بدین منظور داده ای حاصل از ازمایش نفوذ به روش استوانه مضاعف در ۲۰ نقطه مختلف از منطقه شهرستان سلسله جمع اوری گردید و پارامترهای مدلهای مذکور با استفاده از روش حداقل مربعات خطا تعیین شد. صحت عملکرد معداله های ورد بررسی در برآورد نفوذ تجمعی در هر نقطه با استفاده از آماره های میانگین خطا ME درصد انجراف ME از میانگین داده هی اندازه گیری شده ، ریشه میانگین مربعات خطا RMSE درصد انحراف جذر مربعات خطا از میانگین داده های اندازه گیری شده ، ضریب تبیین R2 تعیین گرید. به منظور تعیین بهترین مدل برآورد نفوذ تجمعی از رتبه بندی نهایی آماره های مورد استفاده استفاده شد. بر این اساس نتایج نشان داد که در مقایسه با دیگر مدلها عملکرد مدل کوستیاکف در براورد نفوذ تجمعی دارای روند پایدارتری است و مدلهای نفوذ فلیپ ، هورتن و SCS در رده های بعدی قرار گرفتند.