سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نجمه سلیمیان – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
نجمه سلیمیان –
مژده سالاری بردسیری –

چکیده:

در حال حاضر معادلات جذب سینتیک از کاربرد فراوانی در فرآیند جذب برخوردارند. هدف اصلی از این تحقیق، ارزیابی معادلات خطی و غیر خطی مدل های لاگرگرن و هو وهمکاران در سینتیک جذب نیکل توسط کربن فعال می­باشد. برای این کار، کربن فعال پودری که ماده خام آن چوب می­باشد، از شرکت مرک آلمان خریداری شد. pH بهینه جذب برابر با ۶ بدست آمد. همچنین بررسی سینتیک جذب نشان داد که برای غلظت ورودی ۵/۲، ۵، ۱۰, ۵۰ و۱۲۵ میلی­گرم بر لیتر نیکل زمان تعادل به ترتیب برابر با ۴۰، ۷۵، ۱۲۰، ۱۵۰، ۵۰ دقیقه می­باشد. ماکزیمم راندمان حذف نیکل در غلظت اولیه ۵/۲ میلی­گرم بر لیتر، برابر ۶/۸۹ درصد بدست آمد. برازش چهار مدل سینتیک خطی هو و همکاران (۱۹۹۵) و مدل غیر خطی آن و همچنین مدل خطی بر داده­های سینتیک جذب در غلظت های مختلف نشان داد که مدل غیر خطی هو و همکاران(۱۹۹۵) داده های سینتیک جذب نیکل توسط کربن فعال را بهتر از مدل­های خطی آن توصیف می­نماید. مقایسه مدل های غیر خطی هو و همکاران و لاگرگرن (۱۸۹۸) نشان می داد که در غلظت های کم، مدل غیرخطی هو و همکاران و در غلظت های بالا مدل غیرخطی لاگرگرن داده های سینتیک جذب را بهتر توصیف می کند.