سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن احدنژاد – استادیار ومدیرگروه جغرافیا ، دانشگاه زنجان
سمیه علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان
سمیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان
منیره حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان

چکیده:

شورای شهر نهادی است که به منظور هدایت امور مربوط به شهر با پشتوانه قانونی توسط مردم آن شهر برای مدت معین تشکیل می گردد و مدیریت شهری نیز سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر وایجاد محیطی قابل زندگی برای شهروندان می باشد. در این میان بعد از شهرداری ها که ازگذشته تا امروز به عنوان نهاد اصلی مدیریت شهری شناخته شده اند نهاد دیگری نیز وجود دارد که می تواند سهم و نقش بسزایی در مدیریتشهری مطلوب داشته باشد و این نهاد شورای شهر می باشد. هدف این پژوهش مشخص شدن نقش شورای شهرکرج و بررسی تصمیماتی که این شورا در زمینه مدیریت شهری داشته است می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای، اسنادی ومیدانی است. نتایج نشان میدهد که شورای شهرکرج در دو سال مورد بررسی نقش و تاثیر متفاوتی از لحاظ مدیریتشهری داشته و علاوه بر تصویب مصوبات که راه را برای فعالیت شهرداری و اداره شهر باز کرده خود نیز نقش بسزایی در اداره شهر داشته است و با تمرکززدایی از تصمیمات کلان و افزایش اختیارات به شوراهای شهر می توان شاهد تاثیرات مثبت فراوانی برای شهر و شهروندان در مدیریت شهری موثر و مطلوب تر بود