سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان اله تاجیک جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی –
حسین عجم نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

درسالهای اخیر مصرف بی رویه سوختهای فسیلی انتشار گازهای گلخانه ای و اثرات زیست محیطی ناشی ازآن را درپی داشته است بنابراین تلاشها برآن است که مصرف انرژی بویژه سوخت های فسیلی تاحدامکان کاهش یابد این تحقیق در۵تکرار و سه سطح کاشت با سانتریفیوژ خطی کار و کمبینات درقالب طرح نستد کاملا تصادفی انجام شد میزان مصرف سوخت درسه روش کاشت سانتریفیوژ خطی کار و کمبینات به ترتیب با میانگین ۱۳۲/۸و۱۳۰و۹۹/۲ لیتر درهکتار و همچنین انرژی حاصل از آن به ترتیب با میانگین ۵۰۶۶/۵ و۴۸۶۴/۴و۳۷۷۷/۹ مگاژول درهکتار بود بررسی ها نشان داد که عملیات تهیه بستر درهر سه روش سانتریفیوژ خط یکار و کمبینات بالاترین سهم به ترتیب ۶۹/۲و۶۵/۵و۴۴/۷ درصد درمصرف سوخت را داشته است و بعد از آن برداشت با ۹/۶و۸/۹و۱۳/۴ درصددررتبه بعدی قرار داشت