سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روزبه شفقت – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکدهی مهندسی مکانیک
مهدی هدایت پور – پژوهشیار دانشگاه مالک اشتر، پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال
روح الله اسپنانی – کارشناس ارشد، سازمان توسعه برق ایران

چکیده:

در دهههای اخیر استفاده از روش نمکزدایی برای تامین آب شیرین با کیفیت بالا برای مصارف خانگی و صنعتی و نیز رعایت بهتر استانداردهای زندگی به عنوان یک راه حل اساسی مطرح میباشد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات دوهدفه نمودن (تولید توامان آبو برق) یک نیروگاه تکهدفه بر مشخصههای اصلی یک نیروگاه حرارتی انجام پذیرفته است. برای این منظور شبیهسازی نیروگاه در دوحالت تک هدفه و دو هدفه با استفاده از نرمافزار تجاری ترموفلوصورت گرفته است. بر این اساس نیروگاه تولید برق مورد نظر یک نیروگاه سیکل ترکیبی بوده، قابلیت تولید توانی معادل ۴۲ مگاوات را دارد. گزینشخط تغذیه واحد آبشیرینکن با توجه به محدودیتهای گرمکن آب شور بر راندمان نیروگاه تاثیر مستقیم دارد. در این بررسی یک نیروگاه تکهدفه طراحی شده را با استفاده از خط تغذیه به نیروگاه دو هدفه تبدیل شده و تاثیر تغییر بار بر بازده نیروگاه و واحد آب شیرینکن بررسی شده است. بررسیها نشان میدهد که برای تولید مقدار ثابتی آب شیرین در تمام بارها، خط تغذیه واحد آبشیرینکن در بارهای پایینتر تغییر میکند