سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مسعود جباری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سیدعلی امام قریشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

در این مقاله، یک مدولاتور الکتروجذبیEAM)با ساختار چند چاه کوانتومیMQW)متشکل ازInGaAsP در ابعاد میکرومتر، توسط روش حل عددی تفاضل متناهی حوزه زمانFDTD) مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. محاسبات انجام شده درارائه شدهاند. در مقاله ارائه شده، تحلیل مشخصه سرعت مدولاسیون با C محدوده باند تغییر در بعضی از پارامترهای فیزیکی قطعه مانند طول قطعه و سرعت گروه و همچنینتحلیل مشخصه نرخ خاموشی با تغییر در پارامترهای طول موج سیگنال نور ورودی، ولتاژ بایاس معکوس، ضریب حبس و طول قطعه امکان پذیر شده است. با افزایش سرعت گروه و کاهشطول قطعه می توان سرعت مدولاسیون را افزایش داد. با انتخاب ولتاژ بایاس مناسب با توجه به طول موج سیگنال نور ورودی به قطعه و با افزایش طول قطعه و ضریب حبس بطور خطیمیتوان نرخ خاموشی را بهبود بخشید. این مقاله تاثیر پارامترهای فیزیکی روی مشخصههای سرعت مدولاسیون و نرخ خاموشی یک مدولاتور الکتروجذبی را بصورت جامع ارزیابی میکند