سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین صادقپور – عضو هیات علم یدانشگاه کاشان و دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران،
محسن معجزی – دانشجوی دکتری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و کارش

چکیده:

در استانداردها و ضوابط طراحی سدها مشخصات قطعی و دقیقی برای مشخصات فنی دان هبندی مصالح پوسته سدهای سنگریزارائه نشد هاست. با توجه به این مسئله، در این تحقیق برای تعیین معیارهای اصلی و لازم محدوده دانهبندی و مشخصات فنی این مصالح، با رعایت ضوابط اصلی و محدودیتهای پیشنهادی مراجع مختلف در مورد دانهبندی و پارامترهای فیزیکی و مقاومتی مصالح سنگریز و همچنین اطلاعات موجود از حدود ۱۵۰ سد سنگریز اجرا شده در نقاط مختلف دنیا، مشخصات فنی این مصالح مورد ارزیابی قرار گرفته است بررس یهای انجام شده نشان م یدهد که برای تعیین محدوده دانهبندی مناسب برای مصالح سنگریز، پارامترهای، D60 ، Dmax D و ۱۰ D30 و همچنین مقادیر CC و CU مربوط به منحنی دان هبندی از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر آن پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی، دانسیته خشک حداکثر و تخلخل مصالح به عنوان پارامترهای جانبی مرتبط با دانهبندی هستند. در این تحقیق بر اساس رکوردهای موجود و درنظر گرفتن ضوابط پیشنهادی معتبر، ویژگ یهای لازم برای تعیین منحنی دان هبندی و مشخصات فیزیکی و مقاومتی مصالح سنگریز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و درنهایت باتوجه به تحلیلهای انجام شده، مشخصات فنی مناسب این مصالح پیشنهاد شد هاست.