سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا زهانی قائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر حافظی مقدس – دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در پژوهش حاضر به کمک تحلیل نتایج بررسی میکروترمورها در حاشیه کوهستان جنوبی شهر مشهد، به روش نسبت طیف مولفه افقی به قائم و اطلاعات حاصل از چرخش H/V شرایط زیر سطحی ساختگاه مورد مطالعه و موقعیت احتمالی عبور گسل جنوب مشهد، پیش بینی شده است. برای این منظور، ثبت داده های میکروترمور بر روی ۵ پروفیل عمود بر ارتفاعات جنوبی شهر، از سنگ به طرف آبرفت صورت گرفت. در تمامی ایستگاه ها مقادیر فرکانس و دامنه در جهات مختلف استخراج و با توجه به تغییرات حاصله، شرایط زیر سطحی شناسایی شد. در نهایت به کمک ایستگاه های دارای بیشترین آشفتگی در مقادیر دامنه در جهات مختلف، موقعیت احتمالی عبور گسل جنوب شهر مشخص شده است.