سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسن لی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و م
محمد شمس زهرایی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیع
حامد ابراهیمیان – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگ
عبدالمجید لیاقت –

چکیده:

استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی به منظور مقابله با خشکسالی و کم آبی ضروری به نظر می آید. یکی از روش های افزایش بهره وری مصرف آب استفاده از روش آبیاری جویچه ای یک در میان است. ه دف این تحقیق ارزیابی مدل SIRMOD- که یکی از مدل های شبیه سازی آبیاری سطحی است- برای دو روش آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت و متغیر و همچنین برای آبیاری جویچه ای معمولی بود. اندازه گری های مزرعه ای در مزرعه ی پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. عملکرد مدل SIRMOD برای سه روش آبیاری در نوبت های مختلف آبیاری (چهارم، هشتم و دوازدهم) در طول فصل رشد گیاه ذرت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل با مقادیر مشاهده ای زمان پیشروی، زمان پسروی و دبی رواناب مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد مدل در آبیاری جویچه ای یک در میان نسبتاً بهتر از آبیاری حویچه ای معمولی بود. برآورد مدل برای زمان پیشروی بیشتر از مقادیر مشاهده ای و برای زمان پسروی کمتر از آن بود. مدل توانست اختلاف عملکرد روش های آبیاری را به خوبی نشان دهد. تلفات رواناب در جویچه های یک در میان کمتر از جویچه های معمولی بود. در نهایت می توان اذعان داشت که می توان از مدل SIRMOD برای طراحی و مدیریت آبیاری حویچه ای یک در میان و معمولی به کاربرد.