سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس نساجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز،
سیدحسین کارپرورفرد – استادیار بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یک روش برای قرار دادن بذر در داخل خاک در سیستم های بدون خاکورزی استفاده از کاشت پانچی یا ضربه ای می باشد که میتواند به راحتی در زمینهایی با بقایای انبوه کار کند. در این تحقیق از آزمایش فاکتوریل ۲×۳در قالب طرح کرتهای خرد شده شامل دو نوع کارنده (کارنده حفرهساز نیوماتیکی لولایی و کارنده مرسوم) در سه سطح بقایای گندم ( ۰ ۳۰ و ۶۰ %) به منظور تعیین اثرات نوع کارنده و بقایای گندم بر شاخصهای نکاشت، چندتایی، دقت و کیفیت تغذیه کاشت ذرت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده نشان داد که نوع دستگاه و سطوح مختلف بقایای گندم بر شاخص های نکاشت، دقت و کیفیت تغذیه دارای اثر معنی داری استP