سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین تبیانیان – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مهدیشهر
حسین علی ایلکا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،گروه مدیریت، فیروزکوه ،ایرا
سعدی بنار – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه حسابد

چکیده:

در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکتهایی به سمت استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی دردستگاه های اجرایی انجام پذیرفته است از جمله می توان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیشهید بهشتی اشاره کرد. که در آئین نامه مالی و معاملاتی خود استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل را در امور مالی خود تصویب و الزامی نموده اند.گزارشگری مالی یکی از ابزارهای کلیدی ایفای مسئولیتپاسخگویی است و دولت از طریق تنظیم و انتشار گزارش های مالی مسئولیت پاسخگویی خود را ایفا و شهروندان و نمایندگان قانونی آنها نیز از طریق همین گزارش ها، مسئولیت پاسخگویی دولت را مورد براساس دستورالعملوزارت کشور روش حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نقدی بوده که با توجه مبنا بودن دریافت و پرداخت وجه نقد جهت ثبت رویدادها و تاکید بر مصرف دارایی ها در این روش،درآمدها،هزینه ها،دارایی ها وبدهی ها به طور کامل مورد شناسایی و گزارش قرار نمی گیرند. لذا هدف از این پژوهش ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی بر ارتقاء مسئولیتپاسخگویی و بهبود ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشد.بدین منظور تاثیر تبدیل مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی به هر عاملی شامل ارتقاء مسئولیت پاسخگویی و ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری از طریق روش های آزمایشی میدانی و پرسشنامه ای مورد آزمون قرار گرفت که نتایج بدست آمده از تحقیق نشاندهنده تاثیر بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی و همچنین ارتقاء ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است.