سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شریفی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
اسماعیل شریفیان – استادیار دانشگاه شهید باهنر
عمادالدین صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
میثم آدمزاده – کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

کیفیت هرگز یک اتفاق نیست بلکه همواره نتیجه ی تلاشی آگاهانه است. مقوله مدیریت کیفیت جامع طی دو دهه گذشته توجهات زیادی را در صنایع مختلف منجمله صنعت تولید لوازم ورزشی به خد جلب کرده است. امروزه صنعت تولیدی لوازم ورزشی یکی از بحشهای بسیار پویای صنعت ورزشی محسوب می شود. با وجود بررسیهای زیادی که پیرامون سازگاری اصول TQM و فعالیتهای مختلف سازمانی صورت پذیرفته، شکافی جدی در زمینه مطلاعات توصیفی پیرامون سازگاری مدیریت کیفیت جامع با صنعت ورزش به ویژه صنعت تولیدی لوازم ورزشی وجود دارد و با توجه به اهمیت صنعتی تولیدی ورزشی در کشور و وجود خلاء پژوهشی در این زمینه، در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از داده های گردآوری شده از تولید کنندگان ورزشی سراسر ایران، در جهت پر کردن این شکاف تلاش شود. این مقاله به برسی یکپارچگی فعالیتهای مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای تولیدی ورزشی پرداخته و میزان اثر بخشی مدیریت کیفیت جامع در ارائه خدمات و محصولات با کیفیت را مورد آزمون قرار می دهد. با توجه به ماهیت این پژوهش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با توجه به روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیل می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه شرکتهای تولیدی لوازم ورزشی ایران _N=220) بود. اطلاعات شرکتها از وزارت صنایع کسب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی مدیریت کیفیت جامع Shahbazipor 2008 استفاده شد. پرسنامه بر اساس معیارهای جایزه بین المللی کیفیت، مالکوم و بالدریج (MBNQA) می باشد. ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که (a=0/86) به دست آمد. برای تحلیل داده ها از تکنیکهای آماری توصیفی و استنباطی و از نرم افزار SPSS20 استفاده شد و به منظور سامان دادن، خلاصه کردن و طبقه بندی نمرات خام از آمار توصیفی استفاده گردید و در بخش آمار استنباطی با توجه به اهداف پژوهش و به جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی اختلاف میانگین بین ۷ عامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع و برای بررسی تفاوت میانگین عوامل هفتگانه با میانگین نظری از آزمون تی یک نمونه های استفاده شد. از آزمون تی یک نمونه های و از آزمون کالموگراف اسمیرنوف جهت تحلیل وضعیت طبیعی بودن داده ها و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل استفاده شد. برای مقایسه ی عوامل هفتگانه مدیریت کیفیت جامع بر حسب تحصیلات مدیر، سابقه ی شرکت، تعداد کارکنان و سال تأسیس از آزمون تی مستقل استفاده شده است.