سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین ترابی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سمیه کریمی – دانشجویان کراشناسی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
حامد نظری –

چکیده:

پسمانده های بیمارستانی از فعالیت های درمانی بیمارستانهاو سایر مراکز درمانی تولید می شوند و لازم است این پسماندهای خطرناک درتمامی مراحل تفکیک جمع آوری نگهداری موقت و حمل ودفع بخوبی مدیریت شوند چنانچه مدیریت پسماندهای بیمارستانی به درستی صورت نگیرد علاوه بر تاثیرات بهداشتی برفعالیت های اصلی بیمارستان تاثیر خواهد گذاشتهدف ازاین مطالعه بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است جامعه پژوهش آن را ۵ بیمارستان آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل میدهد که از نظر ابعاد مختلف مدیریت پسماند ها شامل تفکیک جمع آوری نگهداری و حمل مورد بررسی قرارگرفتند داده هاازطریق مشاهده مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شد درنهایت براساس میزان رعایت استانداردهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیمارستانها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان دهد که بطور کلی بیمارستانهای مورد مطالعه در زمینه وضعیت مدیریت پسمانده ها دارای وضعیت نسبتا مطلوب ۶۵/۷ درصد امتیاز بودند وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستانهای C,B درحدمطلوب و بیمارستانهای D,A,E درحد متوسط بود.