سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
عبدالمجید لیاقت – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان

چکیده:

مدیریت تلفیقی کاربرد آب و مواد مغذی تاثیر زیادی بر افزایش یکنواختی کود در پروفیل خاک و کاهش خروج آن از سطح مزرعه دارد. کاهش خروج موا مغذی به صورت رواناب و نفوذ عمقی باعث کاهش آلایندگی منابع آب و محیط زیست می گردد. در این تحقیق برای ارزیابی مدیریت های مختلف آب و کود، توزیع عناصر مغذی نیتروژن نیتراتی و پتاسیم در پروفیل خاک در آبیاری جویچه ای گیاه ذرت در سه مرحله کوددهی در طول فصل رشد مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که کود آبیاری یک روش مدیریتی کارآمد برای توزیع کود است، تیمارهای این تحقیق شامل نسبت های مختلف پخش کود به صورت های مایع(کود آبیاری) و جامد در مراحل سه گانه کوددهی در نظر گرفته شدند. آزمایش های صحرایی در جویچه هایی به طول ۸۳ متر در بافت خاک لوم رسی انجام شدند. نمونه های خاک مورد بررسی در اعماق ۲۰، ۴۰ و ۶۰ سانتیمتری خاک و در نقاط ابتدا، میانی و انتهایی طول جویچه جمع آوری شده و مقدیر نیتروژن نیتراتی و پتاسیم آنها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تیمار عامال کود با ترتیب پخش به صورت های مایع، مایع و مایع در سه مرحله کوددهی، منجر به توزیع یکنواخت تر نیتروژن نیترات می گردد. همچنین تیمار مدیریتی پخش جامد کود در هر سه مرحله توزیع یکنواخ تر پتاسیم در طول جویچه را به همراه خواهد داشت. بررسی میزان خروج این دو عنصر به همراه رواناب نیز نشان داد که مدیریت پخش جامد کود کارآمدی بیشتری در حفظ عناصر مغذی در سطح مزرعه دارد.