سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصوره سیدحسنی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها یزد
ازاده یزدانی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور مهاب قدس
محمد عرب حسینی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور مهاب قدس
رضا برادران راد – کارشناس ارشد مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده:

پروژه های باروری ابرها در ایران با هدف استحصال بیشتر منابع آب جوی و افزایش بارش از سال ۱۹۹۹ درایران انجام می شود روش ارزیابی کنونی این پروژه ها در ایران روش کنترل شناور می باشد دراین روش برخلاف روش معمول و متعارف برای ارزیابی پروژه های باروری ابرها نه تنها برای مقایسه هدف و کنترل به جای منطقه کنترل از ایستگاه کنترل استفاده می شود بلکه امکان در نظر گرفتن کنترل قبل از اغاز اجرای پروژه وجود ندارد علاوه بر آن نتایج ارزیابی بسته به انتخاب نوع ایستگاه به شدت تغییر می کند به منظور برطرف نمودن محدودیت های فوق در سال ۲۰۱۰ دو روش به ترتیب زیر پیشنهاد می گردد روش کنترل شناور ایستگاه فرکانسی که در آن تاثیر باروری در مناطقی که یک بار تحت تاثیر مواد باروری قرارگرفته اند با مناطقی که دو بار و یا بیشتر تحت تاثیر مواد باروری قرا رمیگیرند جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد روش کنترل شناور منطقه ای که در آن به جای در نظر گرفتن یک یا چند ایستگاه بعنوان کنترل از منطقه ای شامل چند ایستگاه استفاده می شود. در هر دو روش فوق الذکر همچنان منطقه کنترل در هر ماه بسته به منطقه تحت تاثیر مواد باروری شناور بوده و بعد ا زاجرای پروژه تعیین می گردد.